Intervisie voor gediplomeerden in de Böhm-zorgmethodiek

Versie 2021

Inleiding en verantwoording
Voor aanvang van de volledige basisopleiding of de deelopleiding basis 2, zijn de individuele kandidaten, c.q. hun werkgever geïnformeerd over de verplichting om met regelmaat een intervisiebijeenkomst mee te maken, waardoor het diploma geldig blijft. Deze verplichting is opgelegd door de internationale moederorganisatie van de Böhm-zorgmethodiek; ENPP-Böhm. De argumentatie wordt tijdens de opleiding meer dan eens genoemd: de zorgmethodiek is niet statisch, maar groeit mee met de wetenschappelijke kennis over cognitieve stoornissen en de behandeling daarvan en/of de begeleiding daarbij. Voorts is het behalen van het diploma slechts een begin van de ervaring met de methodiek in de praktijk. Ieder mens is anders, dus ook met een diploma wordt een medewerker voortdurend geconfronteerd met uitdagingen in zorg en begeleiding. Met het regelmatig delen van concrete casuïstiek gaat het behalen van optimale resultaten steeds beter. Op die gronden is het de bedoeling, dat iedereen met een volledige certificering jaarlijks tenminste één intervisiebijeenkomst bijwoont. Dat dient elke 2 jaar een intervisiebijeenkomst te zijn, die wordt georganiseerd door- of namens ENPP-Böhm (De Mensch BV in Nederland). In het tussenliggende jaar mag het ook een anders of intern georganiseerde bijeenkomst zijn, gericht op reflectie van eigen houding en handelen t.a.v. het methodisch werken en/of het methodisch delen van casuïstiek.

Inhoud
Een intervisiebijeenkomst duurt 3 uren (met tussentijds een korte pauze). In deze tijd wordt eerst aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor mensen met cognitieve stoornissen en de gevolgen daarvan voor de Böhm-Zorgmethodiek. Vervolgens wordt gezamenlijk gewerkt aan tenminste 3 complexere casussen uit de praktijk, bij voorkeur rondom één specifiek thema. De casuïstiek wordt ingebracht door één medewerker of twee medewerkers gezamenlijk. Zij presenteren de resultaten in de vorm van zorgdoelen, maar vooral ook de analyse daaraan voorafgaand. Centraal staat de verantwoording op welke wijze de medewerker(s) kan aantonen, dat het juiste emotionele/gevoelsmatige probleem in vastgesteld en op welke wijze daarbij het eigen handelen objectief is gebleven. Het is niet de bedoeling, dat de presentator wordt beoordeeld, maar dat het analyseproces zorgvuldig wordt doorlopen, door alle deelnemers aan de bijeenkomst. Het is mogelijk om een half uur in te ruimen voor een relevante gastspreker, maar dan zal de bijeenkomst ook een half uur langer moeten kunnen duren.

 

Binnen of buiten de eigen organisatie
Als er binnen één organisatie meerdere verschillende afdelingen zijn, dan kan de intervisie binnen de organisatie worden georganiseerd, met in elke sessie medewerkers van verschillende afdelingen. Als binnen een organisatie geen diversiteit in afdelingen bestaat, dan dient intervisie met gediplomeerden van andere organisaties plaats te vinden. De casuïstiek wordt dan geanonimiseerd.

Aantal deelnemers
Omdat er casuïstiek uit de praktijk moet worden gedeeld en alle deelnemers een bijdrage dienen te leveren, dient de groepsgrootte beperkt te blijven. Het streefgetal voor een maximum aantal deelnemers bedraagt 16.

Kwaliteitseisen
De kwaliteit van de intervisiebijeenkomsten door ENPP-Böhm wordt door De Mensch BV gegarandeerd. In beginsel wordt aan alle deelnemers van een intervisiebijeenkomst een deelnamebewijs verstrekt. Hiervan worden deelnemers uitgezonderd, die geen inhoudelijke bijdrage hebben geleverd, dan wel opvallend c.q. storend door andere prioriteiten werden opgehouden tijdens de bijeenkomst.

Bewijs
Van de bijeenkomsten georganiseerd door- of namens ENPP-Böhm ontvangen deelnemers een deelnamebewijs na afloop, dat moet worden bewaard bij het diploma. Deelnamebewijzen van intervisiebijeenkomsten, georganiseerd door derden, kunnen ook aan het diploma worden verbonden, mits verstrekt door een erkende en gecertificeerde organisatie.

Prijsstelling
Jaarlijks worden de prijzen voor individuele deelname meegestuurd met de uitnodiging. Voor interne sessies wordt met de opdrachtgever vooraf een prijs afgesproken op basis van uren voorbereiding, uitvoering en administratieve afhandeling.

Meer informatie
Mochten nog vragen of onduidelijkheden overblijven, dan is contact altijd mogelijk:

De Mensch BV
Dolf Becx
E: dolf@de-mensch
T: 06-52066188